KARAYÜN WEB SİTESİ
  MERZİFON HAKKINDA
 

MERZİFON ADI NEREDEN GELİYOR ?

    Şehrin adı ile ilgili iki rivayet vardır.Birincisi;M.Ö.700’lü yıllarda Merzifon’un 4 km.doğusunda,bugün Marınca diye anılan köyün bulunduğu yerde,bölge valisi Barsevinç kendi ismini taşıyan bir kasaba inşa ettirmiştir.Bu kasabanın adı zamanla Marsevinç,Mersuvan ve Merzifon şeklini almıştır.

     İkinci rivayete göre;M.Ö.222’de bölge valisi 5.Mihridat tarafından,bugünkü Merzifon’un yerinde,Merzpond adında bir kale inşa ettirilmiş ve adı Merzban,Merzifon şeklinde değişmiştir.”Merz”kelimesi Farsça’da “sınır”,mahal,sükun”,”fon”kelimesinin de Pont’un arapçalaştırılmış hali olduğu,dolayısıyla”Merzifon”kelimesinin “Pond karargahı”anlamına geldiği açıklanmıştır.

TARiHÇESi

    Bu verimli topraklar kimleri ağırlamamış,kimlere yurt olmamış ki...Kalkalotik çağdan başlayan höyükler (yerleşmeler)bunun en önemli kanıtıdır.

    Yediler namı ile anılan,gölleri,bereketli toprakları ile avcılık ve tarıma uygun bu ova yaklaşık 7 bin sene önce de insanlara yurt olmuştur.Karadeniz sahiline ve orta Anadolu’ya giden yollar Merzifon’da kesişmektedir.Bu nedenle çoğrafyacı ve tarihçi Strabon bu bölgeyi “Bin köy”bölgesi olarak tanımlamıştır.

    Strabon’un bin köy olarak belittiği bölgede yapılan Arkeolojik araştırmalarda yüzlerce höyük ve yerleşim yerinin varlığı saptanmıştır.Bu höyüklerden elde edilen seramik ve buluntulara göre Merzifon tarihinin  M.Ö 5500’lere kadar uzandığı anlaşılmıştır.

    Bu höyüklerde ilçemiz Ortaova köyü Onhoroz,Büyük,Küçük Küllük höyükleri(tepeleri)ve Hayrettin köyü höyükleri,en önemli Kalkolotik Esli tunç yerleşmeleridir.Merzifon bölgresinin Hitit döneminde de,başkent Hattusaş’a sınır olması nedeni ile önemli bir merkez ve yerleşim yeri olduğu görülmektedir.Bu dönemde (M.Ö.1700-700)bölgeden iki adet tabii yol geçmektedir.Bunlar:

   1-Çorum-Merzifon-Havza-Kavak-samsun yolu(bu günkü kara yolunu izlemektedir.)

   2-Çorum-Merzifon-Havza-Vezirköprü-Oymaağaç güzergahıdır.

    Yine bu dönemde Merzifon’a bağlı Oymaağaç köyü önemli bir Hitit yerleşim birimidir.

     Hitit’ler çağında,Hitit ticaret yolunun güvenliği ve Kaşka saldırılarına karşı sınır karakolu niteliğinde,bugünkü Merzifon şehrinin ilk çekirdeği olan,bir kale inşa edilmiştir.Anadolu’da görülen Karanlık Dönemde(M.Ö.1200-700),deniz kavimlerinin göçü ile Hititler’in bu bölgede hakimiyetleri son bulmuştur.

Karanlık çağ sonrası M.Ö.8.yüzyılda bölgedeki Hitit kentleri üzerine yerleşen Frigler,başta Merzifon kalesi(şehir merkezi)olmak üzere çevredeki diğer Hitit yerleşim yerlerini de onarımdan geçirerek kullanmışlardır.Ayrıca Oymaağaç,Onhoroz,Büyük ve Küçük Küllük höyükleri de Frig yerleşim izleri taşımayan höyüklerdir.

     M.Ö.600’lerde Anadolu’ya Kafkaslardan gelen Kimmer ve İskit akınlarıyla birlikte,Anadolu’da Frig siyasi egemenliği son bulmuştur.Merzifon ve Gümüşhacıköy civarında İskit hakimiyetinin çok kısa süreli de olsa varlığı bulunmaktadır.Bu döneme ait buluntular Gümüşhacıköy-İmirler köyündeki bir mezardan çıkarılmış olup,Amasya müzesinde sergilenmektedir.

     Frig döneminden sonra Anadolu’da ve Merzifon civarında (M.Ö.6 ve 4. Yüzyıllarda),Pers hakimiyeti görülmektedir. Anadoludaki Pers hakimiyetine M.Ö.333 Yılında yapılan İssos Savaşı ile son verilmiştir.

     Egemen olan Amasya’yı kendilerine başkent yapan Pontos devleti kurulmuştur.Başkentin Amasya olması ile birlikte Merzifon’da önemli ticaret merkezi olmuştur.Merzifon,askeri savunma ve ticaret yolu güvenliği açısından önemli bir yer tutmuştur.Yaklaşık 200 Yıllık Pontos (Mitridatlar)dönemi M.Ö.47’de Roma Generali Sezar ile Pontos devlet kıralı II.Pharnakes arasında, antik Zile(Zela)ile Amasya arasındaki Bacul köyünde yapılan savaşta Pontos askerleri yenilmiş ve Pontos devleti hakimiyeti zayıflamıştır.Bu tarihten itibaren bölgede Roma hakimiyet dönemi başlamıştır.  

      Roma döneminde,Pompeius ve Lukullus savaşları esnasında Pontos şehirleri tahrip olmuştur.Anadoluyu, 131 Yılının sonbaharında ziyaret eden imparator Hadrianus,Amasya şehri ve cevresinin harap halini görmüş,kentlerin imar emrini vermiştir.Özellikle anik çağda yoğun iskan görmüş Merzifon ve civarındaki Roma köylerini de ziyaret ederek bölgede eski tapınakların onarımını, ayrıca yeni tapınakların da yapımı emrini vermiştir.

      Bugünkü Karşıyaka(Neopolis)köyünde Zeus Stratios adına bir tapınak inşa ettirmiştir.Bu tapınağa ait sütun başlıkları ve sunak yazıtı Amasya Müzesi bahçesinde teşhir edilmektedir.

       Bölgede huzur ve sükunetin sağlanması ile ekonomik hayat yeniden canlanmış, Merzifon şehrini çevreleyen şehir surları ve kalesi yeniden tamir edilmiş, şehir nüfusunun artmasıyla yeni mahalleler eklenmiştir.

       Yine bu dönemde Merzifona bağlı olan Aktarla(Nureni)Köyü de önemli bir Roma yerleşmesi olup, 1994 Yılında Müze müdürlüğünce yapılan arkeolojik kazıda M.S.3.yüzyıla ait, Akroterli,Bezemeli bir lahit çıkarılmıştır.Lahit müze müdürlüğünde teşhir edilmektedir.

       Roma İmparatorluğu ,395’te Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış,Merzifon ve civarı Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içerisinde kalmıştır.

       Romanın bir devamı olan Bizans İmparatorluğunda eski yerleşmeler aynen devam etmiş ,Merzifon şehri de bu dönemde önemli bir kültür merkezi olmuştur. Bununla birlikte 8. yüzyılın başlarında Merzifon ve civarı Arab akınlarına (Emevi ) maruz kalmış , şehir kısa bir süre Arab hakimiyetinde kaldıktan sonra tekrar Bizans hakimiyetine girmiştir.

       Merzifon ovasına hakim olan ve bu bölgedeki ticaret yolu üzerinde yer alan Bulak Kalesi ,yol güvenliğinş sağlamak için konulmuştur.

       11. yüzyılda bölge ile birlikte Merzifon da Danişmentlerin hakimiyetine girmiştir.Şehrin İslam hakimiyetine girmesiyle, şehirdeki Bizans  eserlerinin bir kısmının cami ve medreseye dönüştürüldüğü bilinmektedir.

       12. yüzyılda Selçuklu egemenliğiğne (II. Kılıç Arslan zamanı) giren Merzifon şehri ,Anadolu’nun İlhanlılar hakimiyetine girmesiyle birlikte 14. Yüzyılda İlhanlı hakimiyetine girmiştir. Bu dönemde, Merzifon ve havalisine yönetici olarak, Moğol kökenli valiler tayin edilmiştir.İlhanlı Hükümdarı Ebu Sait Bahadırhan bu bölgenin idaresini, Moğol Beyi Emir Çobanoğlu Demirtaş’a vermiştir. İlhanlı yönetiminden sonra bölge, Eratna Beyliği hakimiyetime girmiştir (1335 – 1341). Eratna Beyi Şadgeldi Paşa Amasya ve Merzifon civarını  da idaresi altına almış,daha sonra Şadgeldi Paşa’nın oğlu Emir Ahmet ile Kadı Burhaneddin arsında bir dizi savaşlarda sürekli el değişmiştir.

       1353-1396 tarihleri arsında Merzifon ve civarı Türkmen Beylerinden Taşanoğullarının hakimiyetinde kalmıştır. Taşanoğulları Hasan ve Ali Bey zamanında, 1393 yılında Yıldırım Beyazid’in Amasya’yı işgal etmesiyle birlikte, yaklaşık 3 yıl süren mücadele sonucunda Merzifon bölgesi de Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

       Osmanlı döneminde, Sivas eyaletine bağlı Amasya Sancağının kazası olan Merzifon , önemli bir kültür merkezi olmaya devam etmiştir. 1402 yılında Yıldırım Beyazid ile Timur arasındaki savaşta dağılan Osmanlı birliğini, Amasya şehzadesi Çelebi Sultan Mehmet yeniden sağlayarak, Osmanlı tahtına çıkmıştır.Bölgede sükunetin sağlanması ile Merzifon şehri de eski önemine kavuşmuştur.  Osmanlı hakimiyetine giren şehir, Kurtuluş Savaşına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.

      I.Dünya savaşı’ndan sonra Merzifon. 15 Mart 1919’da İngilizler tarafından işgal edildi.İşgal altındaki Merzifon’da 16 Haziran 1919’da büyük bir miting düzenleyerek İzmir’in işgali protesto edildi. O sırada Amasya’da bulunan Mustafa  Kemal Paşa,mitingi bir telgrafla İstanbul’daki Harbiye Nezareti’ne bildirdi. Merzifonluların işgal boyunca sürdürdükleri şuurlu tepki sonucu, İngilizler 27 Eylül 1919’da Merzifonu terkettiler. 

      Doğa ve kültür varlıkları yönünden hayli zengindir.Tarihinin çeşitli dönemlerini yansıtan eski eserler,eski eserlerde nadir görülen kuş evleri görülmeye değer.Yedi kuğular kuş cenneti,Taşan Dağı,göletler,piknik alanları,yeşil doğa örtüsü,üzüm, ,kiraz bağları,temiz havası,su kaynakları ve konuk sever insanı ile buraya gelecek misafirlere unutamayacakları güzellikler sunacaktır. Turist gurupları için yeterli sayıda tesis ve konaklama imkanlarına sahiptir.

 

 

       

  AVCILIK   

    Yöremizde avlanabilecek hayvanlarşunlardır: Bıldırcın,Keklik,Çil Keklik,Tavşan, Ördek,Kaz, Yaban Domuzu (sürekli olarak avlanır)Çulluk,Ankut,Hopan,vs.av hayvanları Orman Bakanlığı Milli Parklar ve av yaban hayatı Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu tarihler çerçevesinde yöremizde avlanabilmektedir.

    Accılar Kulübü Telefon : 0 358 5131763

  AVCILIĞIN YAPILDIĞI YERLER

   Merzifon İlçesi sınırlarında avlanmaya elverişli yerler veavlanabilecek hayvanlar şunlardır.

  TAŞAN DAĞLARI

   Keklik,Tavşan,Sülün,Çil Kekliği,Yaban Domuzu

  KAYADÜZÜ YAYLALARI

   Çulluk,Hopan

  MERZİFON OVASI

   Ördek,Kaz,Ankut

  HARIZ,YUVALA ve YENiCE

   Keklik,Çulluk,Çil kekliği,Tavşan,Yaban domuzu yöremizde yapılan bu avcılık faaliyetleri genellikle Temmuz ayında başlar             Amasya Milli Parklar Müdürlüğü   Tel : 0 358 2184010   Merzifon Orman Şefliği Tel : 0 358 5131245

Merzifon Avcılar Kulübü Tel :  0 358 5131763

   İlçemizin sınırlarını avlanma alanları kapsamında yedi bölgeye ayırmışlardır.1999-2000 yılları arasında ikinci ve beşinci bölgeler avcılığa kapalı diğer bölgeler açıktır.

   Avlanmaya Kapalı Bölgeler :

   Gelgiras,Harız,Yuvala,Taşan Dağı,Derealan yasak olan bölgelerdir.Buralarda keklik,sülün gibi av kuşlarının çoğaltılma çalışmaları bittikten sonra av turizmine tekrar açılacaktır.

  BALIKÇILIK ve GÖLETLER :

   Balıkçılık yapılan göletlerimiz ve avlanan balıklar :

  YEDiKIR BARAJI GÖLETi :Turna,Sazan,Aynalı Sazan,Kızıl Kanat

  HIRKA GÖLETi :Sazan,Aynalı Sazan,Kızıl Kanat

  MAKASLI GÖLETi :Sazan,Aynalı Sazan,Kızıl Kanat

  ÇAVUNDUR GÖLETi :Sazan,Aynalı Sazan,Kızıl Kanat

   BELVAR GÖLETi :Sazan,Aynalı Sazan,Kızıl Kanat

   KAMIŞLI GÖLETi :Sazan,Aynalı Sazan,Kızıl Kanat

   100.YIL GÖLETi :Sazan,Aynalı Sazan,Kızıl Kanat

   TÜRNÜK GÖLETi :Sazan,Aynalı Sazan,Kızıl Kanat

       Bu göletlerimizde olta balıkçılığı her mevsim,12 ay boyunca yapılabilir.Sazan,Levrek,Turna gibi eti lezzetli balıklar amatör avcılar tarafından bol miktarda tutulabilmektedir.

KAMPiNG ve YAYLACILIK

    GÖKOLUK

   Merzifon Orman İşletme Şefliği'ne ait bağlı tesisler vardır.Çadır Kampı yapılır,merkeze 7 km.uzaklıktadır.Orman ile kaplı 1000 metre rakımlıdır.Halk dilinde karpuzu suya konulursa çatlayan yer olarak bilinir.

     AKBEL YAYLASI

     Çadır ve izci kampı yapılabilir,merkeze 10 km.uzaklıktadır.

     TAŞAN DAĞLARI

     Çadır ve izci kampı yapılabilir,trakking için çok elverilmiştir.Merkeze 12 km.uzaklıktadır.Yolüstü çayırı;izci ve çadır kampı,merkeze 4 km.uzaklıktadır.

     BELVAR YAYLASI

     Mera(Ot)ve kır çiçekleriyle ünlüdür.Hayvancılık ve Arıcılık yapılır.

     Akbel Yaylası,Çukurkurt Yaylası,Kabakçı Yaylası Yakacık köyündedir.Her üç yayla da Belvar yaylası özelliğine sahiptir.

     HAN KÖY YAYLASI,ORTAKÖY YAYLASI,KARAMAĞARA YAYLASI,AKÖREN YAYLASI,HIRKA KÖYÜ YAYLALARI ise ortakları ile ünlüdür.Hayvancılık ve arıcılığa da müsaittir.

İLÇEMiZDE YAPILAN FESTiFALLER ve ŞENLiKLER

     1-ULUSLARARASI MERZiFON'LU KARA MUSTAFA PAŞA SEMPOZYOMU ve MERZiFON ŞENLiKLERi

     2-PİRİ BABA ŞENLiĞi

     3-KURT BABA ŞENLiĞi :1 Haziran günü Selçuklu erenlerinden "Ulu Dede Kurt Baba"adına "Eymür"köyünde her yıl yapılmaktadır.Bu şenlikte eski Türk gelenekleri tekrar yaşatılır.

     4-UÇURTMA ŞENLiĞİ :Her yıl 5 Haziran'da Merzifon Tema Vakfı Şubesi tarafından yapılmakta,ilk üç dereceye giren yarışmacılara ödül verilmektedir.Bu şenliğe halktan ve çevreden 4-5 bin kişi katılır.

     5-KAFKAS ADiGE TAŞAN DAĞI FESTiFALi :Her yıl Temmuz ayında yapılmaktadır.Samsun,Tokat,Çorum,Amasya,Sinop bölgesinden gelen kafkas kökenli vatandaşlar tarafından düzenlenmektedir.İlçemizde bulunan Kafkas Derneği tarafından organize edilmektedir.Şenlikte çeşitli Kafkas dansları ile birlikte Kafkas yöresi yemekleri yenmektedir.Şenlik;Taşan dağı Yaylası'nda Aşağı Bük,Orta Bük ve Yukarı Bük köylerinde yapılmaktadır.

PiKNiK ve BARBEKÜ

     GÖKOLUK :Şehir merkezine 7 km.uzaklıkta orman içi dinlenme ve piknik alanıdır.Taşan Dağı eteklerinde Muşruf köyü yakınlarındadır.Doğal kaynaklardan soğuk sular akmaktadır.Yeşilin her türlü tonunu görebilir,temiz havasını bolca ciğerlerinize çekebilirsiniz.

     KÖRKÖY KORULUĞU :Şehir merkezine 4.km.uzaklıkta,Yolüstü köyü üzerindedir.

     SONDAJ :Samsun yolu üzerinde 1.km.uzaklıktadır.

     GERMEÇ :Radar Mevzi Komutanlığı yolu üzerinde,merkeze uzaklığı 6 km.dir

     MANASTIR :Radar Mevzi Komutanlığı yolu üzerinde,Taşan Dağı eteklerinde,12 km.uzaklıktadır.

     KIZ KAYASI :Çorum yolu üzerinde,Merzifon'a uzaklığı 17 km.

     YEDiKIR BARAJI :Suluova ilçesi yolu üzerinde 10 km.uzaklıktadır."Yedi Kuğular Kuş Cenneti"olarak bilinmektedir.Göletin ortasında küçük bir ada vardır.Ada da yedi tane kuğu yaşadığı için adını buradan almıştır.Gölet de çok çeşitli balıklar bulunmaktadır.

     100.YIL GÖLETi :Çorum yolu üzerinde,4.km.uzaklıktadır.Göletin kenarında bir restaurant da bulunmaktadır.Göletin kenarında Barbekü için çeşitli tesisler bulunmaktadır.Sörf ve kayık gezintisi,100.Yıl Göletin üzerinde yapılabilir. 

 

 

 
  Bugün 10 ziyaretçikişi burdaydı! Copyright : (C) A.KIYMAZ 2009  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ